FRIDENLY
东奥大家庭
RECRUITING
在招职位
 • 全国
 • 北京
 • 长春
 • 在招职位
 • 工作地点
 • 职位要求
 • 薪资
 • 财会、财税类讲师
 • 北京市−海淀区
 • 本科及以上 | 3-5年工作经验
 • 10K−20K
 • 宝马网站注册网址
 • 税务实务教学研发
 • 北京市−海淀区
 • 本科及以上 | 6-10年工作经验
 • 8K−15K
 • 宝马网站注册网址
 • 会计实务教学研发
 • 北京市−海淀区
 • 本科及以上 | 6-10年工作经验
 • 8K−15K
 • 宝马网站注册网址
 • 财会、财税类讲师
 • 北京市−海淀区
 • 本科及以上 | 3-5年工作经验
 • 10K−20K
 • 宝马网站注册网址
 • 税务实务教学研发
 • 北京市−海淀区
 • 本科及以上 | 6-10年工作经验
 • 8K−15K
 • 宝马网站注册网址
 • 会计实务教学研发
 • 北京市−海淀区
 • 本科及以上 | 6-10年工作经验
 • 8K−15K
 • 宝马网站注册网址
博聚网